Stadgar

Stadgar

för Bosnisk-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarier

§ 1

Föreningens namn är Bosnisk-Hercegovinska sällskapet för författare, översättare och bibliotekarier och dess hemort är Göteborg, i vidare text Sällskapet.

Sällskapet är ideell verksamhet och drivs enligt följande principer:

 • öppenhet
 • jämställdhet
 • tolerans

§ 2

Sällskapet samlar författare, översättare och bibliotekarie som tillhör Bosnien-Hercegovinas språk och kulturkretsar. Sällskapets syfte är att tillvarata medlemmarnas individuella samt allmänna och gemensamma intressen och bevaka deras författar/översättare intresse. Föreningen arbetar för att främja den Bosnien-Hercegovinas litteratur.

Sällskapet kan utge litterära publikationer i tryckt och ljudform.

§ 2 a

Sällskapet uppmuntrar och stimulerar offentlig uppvisande av Bosnien-Hercegovinas kulturverksamhet i Sverige.

§ 2 b

Sällskapet uppmuntrar och stimulerar förlags-översättare och bibliotekarie verksamhet och kulturutbyte i båda riktningar.

§ 2 c

Sällskapet upprättar olika former av litterärt samarbete med liknande sällskap, föreningar i Sverige.

§ 2 d

Sällskapet läger särskilt vikt vid etablering av kontakter och samarbete mellan Sveriges författarförbund och motsvarande Bosnien-Hercegovinas organisationer.

§ 2 e

Sällskapet framträder som medarrangör av Bosnisk bokmässa samt andra litterära aktiviteter, manifestationer, festivaler, mm.

§ 2 f

Sällskapet kan instifta årligt pris och erkännande samt hedersmedlemskap.

§ 3

Till ordinarie medlem i föreningen kan väljas bosnisksvensk författare/översättare medlem kan också upptas person som på annat sätt gjort en betydande insats för den Bosnien-Hercegovinas litteratur.

Föreningen kan ha enskilda personer som understödande medlemmar.

§ 4

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Om ansökan avslås kan skriftligt besvär inlämnas till styrelsen som bör behandla frågan på nytt.

Ordinarie medlemskap träder i kraft sedan anslutningsavgiften erlagts.

Medlem kan i varje angelägenhet som är av allmänt intresse för författarna, översättare, bibliotekarie eller litteraturen, eller som berör medlemmens egna intressen som författare, vända sig till föreningens styrelse som bör behandla ärendet. Hänvändelsen bör ske skriftligt och innehålla uppgifter som belyser frågan.

Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande eller genom anmälan vid föreningens möte.

Föreningen kan utesluta medlem som uppenbart motarbetar eller på annat sätt skadar den. Förslag till uteslutning jämte motivering framläggs av styrelsen vid föreningsmöte där ifrågavarande medlem har rätt att uttala sig. Beslut om uteslutning fattas vid sluten omröstning med minst tre fjärdedels majoritet.

Medlem som trots två påminnelser lämnat sin medlemsavgift obetald i över ett år anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5

Person som förtjänstfullt verkat för föreningens syften kan utses till hedersmedlem. Val av hedersmedlem sker vid föreningsmöte på förslag av styrelsen. För att förslaget skall godkännas krävs fyra femtedels majoritet.

§ 6

Årsmötet beslutar om anslutningsavgiftens och årsavgiftens storlek för ordinarie medlemmar samt om understödande medlems årsavgift.

Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

§ 7

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som utses vid årsmötet. Till styrelsen hör en ordförande, särskilt vald för två år, och sex andra ordinarie medlemmar, valda för två år. För halva antalet medlemmar utlöper mandattiden årligen. Till styrelsen hör ytterligare två suppleanter valda för ett år.

Suppleant kallas till styrelsens sammanträden och deltar i arbetet, men har rösträtt endast som ersättare för frånvarande ordinarie styrelsemedlem.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare, verksamhetsledare, skattmästare och övriga funktionärer. Styrelsen är beslutför när minst fyra medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknad, är närvarande vid utlyst sammanträde. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandes röst, dock inte i frågor som gäller val, där lotten avgör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, då ordförande har förhinder, på kallelse av vice ordförande eller då minst fyra styrelsemedlemmar så kräver.

§ 8

Årsmötet utser en förstärkt styrelse, som utom ordinarie styrelsen omfattar två medlemmar, valda på två år. Mandatet utgår årligen för hälften av dem. Medlem i förstärkta styrelsen kan återväljas för högst två tvåårsperioder och på nytt väljas efter två år.

Förstärkta styrelsen gör rekommendationer om pris, stipendier och understöd och kan även sammankallas för att behandla frågor av särskild betydelse för föreningen.

§ 9

Föreningens namn tecknas av ordförande och sekreterare var för sig.

§ 10

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och nödvändiga handlingar samt styrelsens årsberättelse överlämnas till revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisorer, som är valda för kalenderåret, skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 11

Årsmötet äger rum före utgången av april månad.

Styrelsen kallar samman föreningens möten. Extra möte sammankallas vid behov eller då föreningens möte så beslutar eller då minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligt kräver det hos styrelsen för ett särskilt angivet ärende.

Kallelse till möte sker senast 14 dagar före mötet genom en skriftlig kallelse.

§ 12

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under föregående kalenderår
 6. Bokslutet
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
 9. Styrelsens verksamhetsplan och budget
 10. Anslutnings- och årsavgifternas storlek samt understödande medlems årsavgift
 11. Val av styrelsens ordförande vartannat år
 12. Val av minst 3 ordinarie styrelsemedlemmar
 13. Val av 2 suppleanter
 14. Val av medlemmar i förstärkta styrelsen
 15. Val av en revisor
Andra ärenden än ovannämnda kan upptas vid årsmöte på styrelsens förslag eller om någon av föreningens medlemmar minst två veckor före årsmötet inlämnat skriftlig framställning till styrelsen.

§ 13

Vid föreningens möte har varje röstberättigad ordinarie medlem och hedersmedlem en röst. Rösträtten kan endast utövas personligen.

Vid lika röstetal i sluten omröstning bestäms utgången genom lottning.

§ 14

Förslag till ändring av föreningens stadgar behandlas av styrelsen som efter beslut överlämnar ärendet till föreningsmöte. För att ändring skall godkännas bör den omfattas av minst tre fjärdedelar av de på mötet avgivna rösterna.

§ 15

För upplösning av föreningen krävs att beslutet omfattas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsmöten. Mötena äger rum med minst två månaders mellanrum.

Vid upplösning av föreningen tillfaller dess egendom och tillgångar annan Bosnien-Hercegovinas förening eller stiftelse som verkar för liknande ändamål som föreningen. Beslut i saken fattas på föreningens sista möte.

Följ oss

© 2019–2022. All Rights Reserved